Om oss

Ocean

Förtroendeuppdrag

Att kandidera till förtroendeuppdrag

På kongressen väljs Sjöbefälsföreningens styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer, valberedning och kommittéer. Om du vill nominera dig själv eller en annan medlem till någon av ovanstående uppdrag så mailar du till valberedningen på valberedningen@sjobefal.se. När du mailar är det bra om du skriver namn, rederi, kategori och kontaktuppgifter till den du nominerar. Observera att om du nominerar en annan person än dig själv så måste personen vara tillfrågad. Nomineringen är öppen tills den tidpunkt som kongressen beslutar. Är du intresserad, hör gärna av dig så snart som möjligt så att valberedningen hinner bereda sitt förslag.

Styrelsens ordinarie ledamöter

Styrelsen leder Sjöbefälsföreningens verksamhet med stöd av föreningens stadgar och kongressens beslut. Under kongressperioderna är styrelsen Sjöbefälsföreningens högsta beslutande organ. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för de medel de förvaltar. På kongressen väljs ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt övriga styrelseledamöter. Endast aktiv eller interaktiv medlem kan väljas till styrelseledamot.
Styrelsens uppgifter är bland annat att:

  • Bedriva den verksamhet som är Sjöbefälsföreningens ändamål
  • Verkställa de beslut som fattas av kongressen
  • Förbereda de ärenden som tas upp på kongressen samt göra ett förslag på budget till kongressen
  • Främja befälskårens intressen genom att delta i olika nationella och internationella organ
  • Övervaka att verksamheten inom klubbarna bedrivs enligt stadgarna
  • Ansvara för avtal och förhandlingar och se till att den befälsgrupp som berörs representeras i Sjöbefälsföreningens förhandlingsdelegation
  • Fatta beslut om konfliktåtgärder
  • Bevaka och främja Sjöbefälsföreningens medlemmars intressen

Till sin hjälp i detta arbete har styrelsen Sjöbefälsföreningens kansli. Styrelsens ledamöter får ett arvode som bestäms av kongressen.

Ordförande

Ordförande utgör, tillsammans med 1:e och 2:e vice ordförande samt VD, styrelsens presidium. De tre ordföranden ska representera de tre yrkeskategorierna nautiskt, tekniskt och intendenturbefäl. Ordföranden leder styrelsens arbete och sitter som mötesordförande under styrelsemötena samt har tät kontakt med föreningens VD. Ordföranden representerar Sjöbefälsföreningen utåt och deltar i möten och andra sammankomster samt skriver krönikor i Sjöbefälsföreningens tidskrift Sjöbefälen.

1:e vice ordförande

Den 1:e vice ordföranden ingår i styrelsens presidium. När ordföranden inte har möjlighet att delta träder 1:e vice ordförande in som till exempel mötesordförande på styrelsemöten eller representant på olika möten och sammankomster samt skriver krönikan i Sjöbefälsföreningens tidskrift Sjöbefälen.

2:e vice ordförande

Den 2:e vice ordföranden ingår i styrelsens presidium. När 1:e vice ordföranden inte har möjlighet att delta träder 2:e vice ordförande in som till exempel mötesordförande på styrelsemöten eller representant på olika möten och sammankomster samt skriver krönikan i Sjöbefälsföreningens tidskrift Sjöbefälen.

Styrelsesuppleant

Styrelsens suppleanter deltar på styrelsemöten om ordinarie ledamot får förhinder samt träder in i styrelsen om ordinarie ledamot avgår. Vid ersättande av ordinarie ledamot ska i första hand suppleanten tillhöra samma yrkeskategori som den ordinarie ledamoten. Endast aktiv eller interaktiv medlem kan väljas till styrelsesuppleant.

Revisor

Medlemsrevisorerna ska, tillsammans med den auktoriserade revisorn, informera sig om och granska föreningens förvaltning och räkenskaper. Medlemsrevisorerna ska representera var sin yrkeskategori: nautiskt, tekniskt och intendenturbefäl. Revisorerna får ett arvode som bestäms av kongressen. Alla medlemskategorier, alltså även passiv och studerande, kan väljas till revisor.

Revisorssuppleant

För varje medlemsrevisor ska det finnas en personlig suppleant representerande samma yrkeskategori som den ordinarie. Alla medlemskategorier, alltså även passiv och studerande, kan väljas till revisorssuppleant.

Valberedningsledamot

Valberedningens uppgift är att bereda val och nominera kandidater till kongressombud, ledamöter och suppleanter av styrelsen, revisorer och personliga revisorssuppleanter, ledamöter av valberedningen samt ledamöter och suppleanter till kommittéerna. Valberedningens ledamöter får ett arvode som bestäms av kongressen. Endast aktiv eller interaktiv medlem kan väljas till valberedningsledamot.

Kommittéledamot

Kommittéernas uppgift är att vara arbetsgrupp för respektive yrkesfråga. Alla medlemskategorier, alltså även passiv och studerande, kan väljas till kommittéledamot.