Försäkring & pension

Water

Om du blir arbetslös

A-kassan

Om du blir arbetslös ska du börja med att kontakta din a-kassa. Sjöbefälsföreningen samarbetar med Akademikernas a-kassa och där är de flesta av våra medlemmar med. 

Klicka här för att komma till Akademikernas a-kassa.

Arbetsförmedlingen

Tänk på att det är viktigt att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen från den första dagen du blir arbetslös. Arbetsförmedlingen har en speciell avdelning för sjöfart som heter AF Sjöfart.

Klicka här för att komma till Arbetsförmedlingen Sjöfart

För dig som jobbar i privat sektor

TRR är en icke vinstdrivande stiftelse som stöttar uppsagda tjänstemän, förtroendevalda och arbetsgivare inom privat sektor i samband med omställning. För att omfattas av stöd måste du ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller haft en tidsbegränsad anställning som har löpt ut efter den 1 oktober 2022. TRR erbjuder rådgivning på vägen mot nytt jobb eller start av företag. För att ha rätt till rådgivning måste du uppfylla vissa krav, bland annat ha arbetat i minst tolv månader sammanhängande på ett och samma företag, som är anslutet till TRR och arbetat minst 16 timmar per vecka. 

Du som uppfyller villkoren för att erhålla omställningsstudiestöd från CSN kan ha rätt till ett kompletterande studiestöd från TRR. Du kan också ha rätt till TRR Studieersättning, som är ett stöd till dig som vill påbörja längre studier. TRR prövar ditt behov av utbildningen och bedömer om den förstärker din kompetens och därmed ökar din långsiktiga anställningsbarhet. En sådan bedömning ska TRR göra innan du påbörjar dina studier.

Du som har fyllt 40 år och blivit uppsagd kan få avgångsersättning, AGE. För att få AGE ska du ha arbetat mer än fem år sammanhängande i ett företag som är anslutet till TRR. AGE kompletterar a-kassa och innebär att du totalt får cirka 70 procent av lönen under de sex första månaderna och därefter cirka 50 procent. Du som inte är medlem i a-kassan får också AGE och den beräknas då på samma sätt som om du hade haft a-kassa.

Läs mer om rådgivning och villkoren på TRR:s hemsida eller kontakta TRR på tel: 020-877 877 eller kontakt@trr.se

För dig som jobbar i statlig sektor

Trygghetsstiftelsen stöttar dig som är eller har varit anställd inom statlig verksamhet. De erbjuder olika insatser när du är på väg till ett nytt jobb. För att ha rätt till stöd måste du uppfylla vissa krav, som till exempel att ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist efter minst tolv månaders anställning eller att din tidsbegränsade anställning på minst två år har löpt ut eller blivit uppsagd på grund av sjukdom eller att du jobbar på en myndighet som ska omlokaliseras. 

Du som beviljas omställningsstudiestöd från CSN kan i vissa fall få ett kompletterande studiestöd från Trygghetsstiftelsen. 

Du kan också ha rätt att söka ett ekonomiskt stöd. Det stöd du kan få är inkomstförstärkning eller a-kasseförstärkning. Stödet ser olika ut beroende på hur länge du har varit anställd.

Läs mer om villkoren och vilket stöd du har rätt till på Trygghetsstiftelsens hemsida eller kontakta Trygghetsstiftelsen på tel: 08-613 14 00 eller info@tsn.se.

För dig som jobbar i kommun eller region

Omställningsfonden är en icke vinstdrivande stiftelse vars uppdrag är att underlätta för omställning inom välfärden. Omställningsfonden stöttar dig som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, har avslutat din tjänst på grund av nedsatt arbetsförmåga eller är tidsbegränsat anställd inom kommun, region eller kommunalt företag anslutet till Sobona. För att få stöd måste du uppfylla vissa krav, bland annat måste du ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad, i sammanlagt minst 12 månader (under de senaste 24 månaderna) före din ansökan.

Du som är jobbsökare hos Omställningsfonden kan också ansöka om ekonomisk ersättning. Det finns tre former av stöd: a-kasseutfyllnad, särskild ersättning till äldre arbetstagare och ersättning istället för a-kassa.

Läs mer om villkoren och vilket stöd du har rätt till på Omställningsfondens hemsida eller kontakta Omställningsfonden på tel: 08-452 79 98 eller info@omstallningsfonden.se