Om oss

Ocean

Politik och påverkan

Sjöbefälsföreningen jobbar för att förbättra arbetsvillkoren för sjöbefäl på en rad olika sätt. Förutom att teckna kollektivavtal och förhandla om löner bevakar vi sjöbefälens yrkesfrågor samt deltar i en mängd forum för att göra sjöbefälens röst hörd. 

Fler arbetstillfällen

Sjöfarten är en internationell bransch med stenhård konkurrens. Dessutom är den hårt reglerad av lagar, föreskrifter och riktlinjer. Sjöbefälsföreningen har kontakt med myndigheter och politiker för att bevara den svenska handelsflottans konkurrenskraft och för att de nationella och internationella regelverken ska följa med utvecklingen.

Lön efter ansvar

Din ansvarskänsla, handlingsförmåga och kompetens som sjöbefäl måste avspegla sig i en lön som är relevant för anställda i en befattning med sådana krav. 

Bättre pensionsvillkor

Sjöbefälsföreningen har i förhandlingar med arbetsgivarna uppnått ett flexibelt pensionsystem med möjlighet för sjöbefäl att gå tidigare i pension. Med nuvarande avtal kan privatanställda som arbetar på rederi som är anslutet till SARF eller Almega gå i förtidspension genom avtalen ITP Sjö och ITP Skärgård. Läs mer om förtidspension genom att klicka här.

Första klassens utbildning

Sjöbefälsföreningen verkar för en bättre sjöbefälsutbildning med hög kompetens hos lärarkåren och med modern teknisk utrustning. Sjöbefälsföreningen jobbar också för att förbättra tillgången på adekvata praktikplatser ombord på, i första hand svenska fartyg.

Bättre arbetsmiljö

Sjöbefälsföreningen prioriterar frågan om arbetsmiljö, bland annat genom att initiera forskningsinsatser och verka för en bättre arbetsmiljötillsyn. Sjöbefälsföreningen är också en aktiv del av Sjöfartens Arbetsmiljönämnd (SAN), Vågrätt och Stiftelsen Svenska Sjömanshus.

Ökad sjösäkerhet

Sjöbefälsföreningen arbetar för ökad sjösäkerhet genom att följa den senaste forskningen i sjösäkerhetsfrågor samt delta aktivt i satsningar inom ämnet.

Internationella frågor

Sjöbefälsföreningen verkar inom flera internationella organisationer och fackliga samarbeten, bland annat FN-organen IMO, Internationella sjöfartsorganisationen och ILO, Internationella arbetsorganisationen samt de fackliga organisationerna ITF, International Transport Workers' Federation, ETF, European Transport Workers' Federation och NTF, Nordiska Transportarbetarefederationen samt IFSMA, International Federation of Shipmasters' Associations och Nautilus. Där är föreningen ofta drivande i utbildnings-, behörighets- och sjösäkerhetsfrågor.