Medlemskap

Ocean

Stipendier och bidrag

Sjöbefälsföreningen ansvarar för att förvalta en rad fonder och stiftelse, från vilka medlemmar och andra destinatärer kan söka ekonomiskt bidrag. En del fonder och stiftelser är öppna för alla att ansöka från medan andra kräver ett medlemskap.

Sjöbefälsföreningens studiestipendium

Sjöbefälsföreningens stödfond har beslutat att erbjuda ett stipendium till studenter som fullgör fartygsförlagd utbildning. Efter avslutad vårtermin i årskurs 2 kan studenter vid sjöingenjörs- och sjökaptensprogrammen i Sverige ansöka om stipendium. Om en stor del av praktiken schemaläggs till årskurs 2 kan delar av studiestipendiet delas ut redan under årskurs 2. Den del som kan utbetalas under årskurs två begränsas dock till maximalt 50 dagar. Stipendiet är satt till 100 kronor per omborddag, med ett maximibelopp på 15 000 kronor per elev. En av förutsättningarna är att man varit medlem i minst ett år före praktiken.

Elever vid Intendenturbefälsutbildningen i Kalmar kommer att kunna få ett studiestipendium vilket kommer att fastställas när Sjöbefälsföreningen får kännedom om praktikperioderna. 

Klicka här för att hämta ansökningsblanketten

Herman och Sigrid Nyhléns stiftelse

För den som är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp finns det möjlighet att söka bidrag från Herman och Sigrid Nyléns stiftelse. Stiftelsen lämnar understöd till befälhavare och styrmän som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp. Stiftelsen kan även lämna bidrag till pensionerade fartygsbefäl, efterlevande till fartygsbefäl samt studerande på sjöfartshögskolorna, såväl nautiker som tekniker, som av olika skäl har ansträngd ekonomi. 

Uppgifterna i ansökan behandlas konfidentiellt. Kompletterande information, till exempel intyg, kan bifogas ansökan. Formuläret med ifyllda uppgifter kan inte sparas lokalt. Skriv ut det ifyllda formuläret om du vill behålla en kopia. Ansökan ska vara inne senast den 1 oktober.

Klicka här för att hämta ansökningsblanketten.

Margareta och Rickard Zedelers fond

Fondens ändamål är att utdela understöd till änkor efter sjökaptener och styrmän, som är i behov därav och vars män varit medlemmar av föreningen. För att kunna komma i fråga till utdelning fordras att vederbörande ansökt därom eller det på annat sätt kommit till styrelsens kännedom att behov föreligger. Behovet skall, om så påfordras av förvaltarna, styrkas genom intyg av trovärdig person.

Klicka här för att hämta ansökningsblanketten.

Stewardarnas Garanti- och understödsfond

Fondens ändamål är att lämna tillfälligt understöd till medlemmar som utan eget förvållande råkat i nödställd belägenhet och som erlagt medlemsavgift.

Endast intendenturbefäl som är medlemmar i Sjöbefälsföreningen kan söka bidrag ur Stewardarnas Garanti- och Understödsfond. Detta beror på att fondens medel en gång i tiden betalades in av medlemmarna i Stewardsföreningen. Stewardsföreningen gick sedan samman med Sveriges Fartygsbefälsförening 1970 och fonden har administrerats av SFBF. Fonden förvaltas nu av styrelsen för Zedelers fond.

Klicka här för att hämta ansökningsblanketten.