Om oss

Ocean

Internationellt arbete

Sjöfarten är en internationell bransch och för att kunna påverka villkoren för sjöbefäl i Sverige krävs att vi även engagerar oss internationellt. För att vara med och påverka branschen i sin helhet finns Sjöbefälsföreningen representerade i en rad internationella sammanhang. 

Norden

Nordiska Transportarbetarefederationen, NTF. Federationen består av 47 medlemsförbund som tillsammans organiserar cirka 400 000 medlemmar. Sjöbefälsföreningen verkar inom sektionen för sjöfart och fiskeri. Tyngdpunkten i sektionens arbete ligger i att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot EU och andra politiska instanser. Dessutom läggs stor vikt vid att vidmakthålla den nordiska modellen.

Klicka här för att läsa mer på NTF:s hemsida.

Förutom samarbetet inom NTF engagerar sig Sjöbefälsföreningen i två branschfederationer, Nordiska maskinbefälsfederationen och Nordisk Fartygsbefälskongress. I dessa konstellationer behandlas främst yrkes- och avtalsfrågor och vid behov samordnas frågor gentemot sjöfartsmyndigheterna. Vidare bistår organisationerna varandra inom sina kollektivavtalsområden när sjöbefälen arbetar i annat nordiskt land än där medlemskap ligger.

Klicka här för att läsa mer om Nordiska maskinbefälsfederationen.

Europa

European Transport Workers Federation, ETF. Federationen samlar fler än 230 medlemsförbund från 41 europeiska länder inom hela transportsektorn. ETF har sitt säte i Bryssel och arbetar med bransch- och yrkesfrågorna i EU, ETF är också partner i den sociala dialogen och representerar arbetstagare inom transportsektorns intressen gentemot EU-kommissionen och Ministerrådet. Inom organisationen finns cirka 10 sektioner och Sjöbefälsföreningen medverkar i två av dessa; Maritime Transport och Inland Waterways. Sjöbefälsföreningen deltar även i ETFs kongress och federationsmöten.

Klicka här för att läsa mer om ETF.

Globalt

International Transport Workers Federation, ITF. Organisationen samlar mer än 700 medlemsförbund från 150 länder. ITF tillvaratar sina medlemmars intressen och medverkar i sammanhang där beslut avseende arbete, anställningsförhållande eller säkerhet inom transportsektorn fattas, dit hör främst International Maritime Organisation (IMO) och International Labour Organisation (ILO). Sjöbefälsföreningen tillhör sjöfartsektionen inom ITF. I IMO betecknas ITF som en Non-Govermental Organisation med tillägget Industrial Partner och i ILO är ITF samordnande och social partner för arbetstagarna i trepartsdialogen avseende sjöarbetsvillkor. 

Tillsammans med hamnsektionen driver sjöfartssektionen sedan 1948 den så kallade FOC-kampanjen (Flags of Convenience). Bekvämlighetsflaggskampanjen innebär att ITF, med hjälp av 130 ITF-inspektörer, utför inspektioner av fartyg runt om i världen. I de tillfällen acceptabla anställnings- och arbetsvillkor saknas tvingas fartyget att teckna ett, genom ITF överenskommet, standardavtal. Detta för att säkra att sjöanställda, oavsett nationalitet, ombord på bekvämlighetsflaggade fartyg har acceptabla villkor samt i förlängningen förmå de egentliga ägarna att registrera fartygen där ägandet finns.

Klicka här för att läsa mer om ITF.

Klicka här för att läsa mer om IMO.

Nautilus Federation är en världsomspännande organisation som huvudsakligen företräder sjöbefäl. Federationen består av 14 fackliga organisationer och har som främsta intresse att tillvarata sjöbefälens intressen på samtliga internationella plan samt att bistå sjöbefäl över gränserna inom Federationen.  Nautilus Federation har en 24h jourtelefon dit sjöbefäl kan vända sig vid problem i anställningen och där avtalsbärande fackliga organisationer åtar sig att hjälpa övriga organisationers medlemmar.

Klicka här för att läsa mer om Nautilus.

International Federation of Ship Masters Associations, IFSMA. En organisation för sjökaptener ifrån hela världen. Organisationen har årliga möten för att tillvarata befälhavares intressen. Federationen är en frivilligorganisation med talesrätt i IMO.

Klicka här för att läsa mer om IFSMA.