Om oss

Ocean

Samarbeten

Sjöbefälsföreningen är med i många olika organisationer för att tillvarata våra medlemmars intressen. I alla sammanhang där sjöfart diskuteras är det viktigt att sjöbefälen finns representerade och har möjlighet att påverka.

Blå Tillväxt

Blå tillväxt är ett samarbete mellan Sjöbefälsföreningen, Seko Sjöfolk och Föreningen Svensk Sjöfart. Syftet med samarbetet är att öka medvetenheten för sjöfartens betydelse för arbetsmarknaden, miljön och tillväxten.  Målet är att Riksdag och Regering ska skapa goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart. Vi har en unik och lång erfarenhet att arbeta framgångsrikt med varandra och tillsammans arbetar vi för att villkoren för sjöfartsnäringen ska vara förutsägbara och långsiktigt konsekventa. 

Läs mer om arbetet på Blå Tillväxt hemsida.

SUI

Sjöfartens utbildningsinstituts huvudfokus är att handha den fartygsförlagda utbildningen för alla som studerar på sjökaptens- eller sjöingenjörsprogrammet på Chalmers Tekniska Högskola eller Linnéuniversitetet. I stor utsträckning erbjuder SUI även gymnasieskolor med sjöfartsutbildningar att handha elevernas APL. 

Samarbete sker även med andra aktörer i sjöfartsbranschen i frågor om nya utbildningar, kompetensfrågor, handledarskap mm.  För att i högsta möjliga grad optimera praktikplaneringen är det viktigt att hålla goda relationer med såväl rederier inom svensk sjöfart som andra aktörer i branschen, något vi kontinuerligt arbetar med. Sjöbefälsföreningen har en representant i SUI:s styrelse.

Läs mer på SUIs hemsida.

SAN

Sjöfartens arbetsmiljönämnd (San) har till uppgift är att bidra till en tryggare och säkrare arbetsmiljö ombord. Inom San arbetar de fackliga organisationerna och arbetsgivarna tillsammans för god sammanhållning och ökad kunskap om risker och skydd i det dagliga arbetet. Det sker genom exempelvis konferenser, ekonomiskt stöd till arbetsmiljöprojekt och spridning av information. Utöver arbetsmarknadens parter finns också adjungerade ledamöter från Transportstyrelsen och Linnéuniversitetet i San:s styrelse för att ytterligare bredda och fördjupa kunskapen inom nämnden. Verksamheten i SAN finansieras via Sjöfartens arbetsmiljöstiftelse, SAMS. Sjöbefälsföreningen har två representanter i SANs styrelse.

Läs mer på SANs hemsida.