Domar gällande inkomstskattelagens regler för sjömän

2017-12-07

I två vägledande avgöranden har Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, avgjort ett antal frågor beträffande inkomstskattelagens, IL:s, regler för sjömän och då främst kapitel 3 § 12 om skattefrihet under vissa förutsättningar. Skatteverket har under en rad år tillämpat regeln allt snävare och med stöd av domstolsavgöranden gjort det mycket svårt för sjömannen att förutse sin skattesituation enligt IL 3:12.

Genom domstolens avgöranden har tillämpningen av begreppet oceanfart nu ändrats och beräkningen begränsats till att gälla tjänstgöringsdagar. Domstolen har beslutat att för att ett fartygs huvudsakliga gång ska kunna räknas som oceanfart ska fartyget ha gått i oceanfart i mer än 75 procent av en tjänstgöringsperiod. Fartyget behöver inte trafikera hamnar. Det relevanta är att fartyget befunnit sig i oceanfartsområdet. Om fartyget under 75 procent av tjänstgöringsperioden gått i oceanfart får samtliga dagar medräknas för att uppnå 183 dagarsregeln för skattefrihet. Tjänstgöringen kan ske på olika fartyg och varje tjänstgöringsperiod beräknas för sig.

Dessvärre har HFD beslutat att det endast är tjänstgöringsdagar och eventuellt resdagar till och från fartyget som får ingå i beräkningen av 183 dagar.

Frågan om hur skatteverket ska hantera sjömän som blir skattskyldiga för sin sjöinkomst var även den uppe till prövning och då främst frågan om vilka fartyg som är att betrakta som EES-handelsfartyg enligt IL kap. 64 § 5. HFD fann att det endast är tjänstgöring på fartyg som används till att transportera gods eller passagerare, eller till annat ändamål som har samband med sådan sjöfart, som omfattas av rätten till sjöinkomstavdrag och skattereduktion. Dit hör inte undersökningsfartyg.

Denna tillämpning av 3:12-regeln innebär att de sjöbefäl som blivit beskattade, men anser sig uppfylla 183 dagars-regeln med de nya förutsättningarna, kan begära omprövning hos skatteverket upp till 5 år bakåt i tiden. Eventuellt längre om det anställningsår man beräknat ligger inom 5 år men sträcker sig bakåt i tiden. Skatteverket har i dagsläget inte för avsikt att ompröva beslut till nackdel för sjömannen. Hur årets handläggning av 183 dagars-regeln kommer att handläggas hos skatteverket är för närvarande oklart. Vi återkommer med information så snart vi vet mer om detta.

Läs domen om oceanfartsregleringen här

Läs domen om handelsfartygsdefinitionen här

Till alla nyheter