Sjöbefälsföreningen har undertecknat det nya huvudavtalet

2022-09-26

Sjöbefälsföreningen har nu undertecknat det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd med Sarf och Almega. Det nya huvudavtalet undertecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 22 juni 2022, sedan riksdagen beslutat om förändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, den 8 juni 2022. Sjöbefälsföreningen är en del av PTK och i och med att Sjöbefälsföreningens styrelse nu beslutat att underteckna huvudavtalet så omfattas alla medlemmar i den privata sektorn av avtalet.

Saco-S har även tecknat ett liknande avtal. Klicka här för att läsa mer om det hos Saco-S.

De nya reglerna innebär att anställda, vid sidan om starkare skydd vid omreglering av arbetstid, ”hyvling”, och mot långa visstidsanställningar, får utökad rätt till omställnings- och kompetensstöd, bland annat ett nytt offentligt omställningsstudiestöd och ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd. Arbetsgivare får bland annat undanta fler anställda vid uppsägning på grund av arbetsbrist ifall parterna inte överenskommer om en avtalsturlista. Vid en tvist om ogiltig uppsägning kommer anställningen inte längre bestå, vilket betyder att arbetsgivaren inte behöver betala ut lön till den anställde. Som kompensation för detta har i stället schablonbeloppet för skadestånden till följd av ogiltig uppsägning höjts.

Det nya huvudavtalet börjar gälla samtligt som den nya lagstiftningen träder i kraft, vilket är den 1 oktober 2022.

Klicka här för att läsa mer på PTK:s hemsida.

Till alla nyheter