Aktuellt

2018-02-28

Fure Nord fick svensk flagg igen

Fure Nord fick svensk flagg igen

Den 21 februari flaggades Furetanks fartyg Fure Nord in. Sjöbefälsföreningens ombudsman Johan Marzelius var på plats när den färöiska flaggan halades och den svenska hissades.

Furetank planerar att även flagga hem Fure West, dessutom kommer tre av Furetank beställda nybyggen att få svensk flagg, den första ska levereras i april. Utöver Furetanks beställda nybyggen har även Älvtank beställt två fartyg och Thunbolaget ett, även dessa fartyg ska få svensk flagg.
 

Läs mer »
2018-02-06

Rapport om autonomi

Rapport om autonomi

Nu är Nautilus Federations rapport om vad sjömän tycker och tror om autonom sjöfart klar. Hela 900 sjömän från mer än 12 länder, däribland Sverige, har medverkat. Studien visar bland annat att 87 procent av de tillfrågade sjömännen anser att automatisering är ett hot mot sjömansjobb, samtidigt som 83 procent säger att tekniken har potential att förbättra arbetssituationen till sjöss. Läs gärna rapporten, du hittar den här.

Läs mer »
2017-12-07

Domar gällande inkomstskattelagens regler för sjömän

Domar gällande inkomstskattelagens regler för sjömän

I två vägledande avgöranden har Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, avgjort ett antal frågor beträffande inkomstskattelagens, IL:s, regler för sjömän och då främst kapitel 3 § 12 om skattefrihet under vissa förutsättningar. Skatteverket har under en rad år tillämpat regeln allt snävare och med stöd av domstolsavgöranden gjort det mycket svårt för sjömannen att förutse sin skattesituation enligt IL 3:12.

Läs mer »
2017-12-06

Nu vänder vi trenden – Fler svenska fartyg

Nu vänder vi trenden – Fler svenska fartyg

Den 4 december aviserade Furetank, Älvtank och Erik Thun AB, samt parterna i Blå Tillväxt, inflaggning av flera fartyg till Sverige. För första gången på flera år växer den svenska handelsflottan. Detta som en konsekvens av att förutsättningarna för den svenska sjöfarten förbättrats genom en rad åtgärder genomförda av regeringen, de fackliga parterna och den svenska rederinäringen, exempelvis införandet av tonnageskatt, regelförenklingar, inspektionsdelegering och TAP-avtal.

Läs mer »
2017-09-28

Lägenheterna i Spanien går inte att boka

Lägenheterna i Spanien går inte att boka

Sjöbefälsföreningens två lägenheter i Spanien går just nu inte att boka. Anledningen är att de är i behov av renovering. Vi håller just nu på att utreda om lägenheterna ska säljas, med ett eventuellt inköp någon annanstans eller om de ska renoveras.

Läs mer »
2017-09-18

Facklig grundkurs full

Facklig grundkurs full

Det är mycket glädjande att intresset för den fackliga grundkursen i år var så stort att den redan nu är fullbokad. Vi uppmanar alla som inte kom med i år att söka igen nästa år. Kursen hålls på Sjöfartshotellet i Stockholm den 15-17 november och innehåller grunderna i föreningens verksamhet samt de avtal och lagar som reglerar föreningens verksamhet. Antal platser är begränsat och årets kurs därför tyvärr redan full.

Läs mer »
2017-07-18

Hjälp vid risk för kriminalisering

Hjälp vid risk för kriminalisering

Sjöbefälsföreningen är sedan årsskiftet med i Nautilus Federation, som är en internationell sammanslutning av olika befälsorganisationer. Ett av Nautilus Federations projekt för att stödja sina medlemmar heter JASON, Joint Assistance and Support Network. Det går ut på att ge stöd till sjömän som har råkat ut för en olycka eller incident och riskerar kriminalisering. Projektet är ett samarbete mellan medlemsförbunden och syftet är att säkerställa att de får en rättvis behandling i enlighet med relevanta IMO/ILO-riktlinjer.

Läs mer »
2017-07-06

Enkät om autonoma fartyg

Enkät om autonoma fartyg

Nautilus Federation, som är en sammanslutning av olika befälsorganisationer där Sjöbefälsföreningen är en av medlemmarna, har tagit fram en enkät om autonoma fartyg. Enkäten skickas ut till medlemmar i respektive förbund och syftet är att få en samlad bild av medlemmarnas uppfattningar om autonoma fartyg för att kunna jobba vidare med frågan. Undersökningen kommer att avslutas den 30 september 2017 och därefter kommer resultatet spridas. Det är viktigt att så många som möjligt deltar för att vi ska få fram ett så rättvisande resultat som möjligt.

Läs mer »

Sidor