12 jan
12 januari 2024, 13:34

Sjöbefälsföreningen välkomnar utredningsförslagen om tonnage- och stämpelskatten

Svensk flagg

Avskaffa stämpelskatten och utveckla tonnageskatten. Det är slutsatserna i utredningen om tonnage- och stämpelskatten som redovisades för infrastrukturminister Andreas Carlson igår.

– Jag är angelägen om att svensk sjöfarts konkurrenskraft stärks och att vi får fler svenskflaggade fartyg. Det var syftet med att utredningen tillsattes och det är inte minst viktigt för att öka vår beredskap. Vi kommer nu analysera utredningens förslag och se hur de kan bidra till en sådan utveckling, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

Det var i somras som regeringen tillsatte en utredning om tonnage- och stämpelskatten. Utredningen, som fått namnet ”Vågade skatter”, har letts av Rikard Engström och offentliggjordes igår, torsdag. I utredningen presenteras flera förslag för att utveckla tonnageskatten, bland annat att ändra kraven på fartområde från att huvudsakligen gå i internationell fart till att i ringa omfattning gå i internationell fart, att inkludera specialsjöfarten och att kravet på minsta kvalificerade fartygsstorlek sänks från en bruttodräktighet på 100 till 20.

– Det är välkomna åtgärder som den här utredningen presenterar. Vi har länge drivit dessa frågor i samarbetet Blå Tillväxt med Seko sjöfolk och Svensk sjöfart och nu har vi äntligen fått ett resultat. Att stämpelskatten föreslås avskaffas helt är väldigt glädjande. Vi behöver undanröja alla hinder vi kan för att få fler fartyg att flagga svenskt och stämpelskatten är ett av dessa, säger Lennart Jonsson, vd för Sjöbefälsföreningen. Han fortsätter:

– Det var också många bra förslag gällande en utveckling av tonnageskatten för att möjliggöra att fler rederier kan omfattas av den. Vår största prioritering är att den svenska flaggen ska bli mer attraktiv för att på så sätt skapa fler svenska arbetstillfällen för sjömän. Sen finns det utrymme för fler förbättringar i vissa av åtgärderna. Men det viktigaste nu är att förslagen i utredningen faktiskt blir verklighet så fort som möjligt!

Klicka här för att läsa utredningen.