30 jun
30 juni 2023, 10:42

Regeringen tillsätter utredning om tonnage- och stämpelskatten

Utredning

Utredningen ska genomföras snabbt och redovisa sitt resultat innan årsskiftet. I artikeln skriver ministern, tillsammans med tre ledamöter i trafikutskottet:
”Svenskflaggade fartyg har minskat kraftigt de senaste 20 åren. Antalet är idag så lågt att Sverige vid en kris riskerar att inte få in tillräckligt med mat, energi och andra livsviktiga varor. Det är en begränsning som är otillfredsställande. En väl fungerande sjöfart är helt avgörande för svensk utrikeshandel och för vår varuförsörjning. Därför tillsätts nu en utredning för att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft.”
I ett pressmeddelande utvecklar infrastrukturministern:
– Vi är angelägna om att ha en väl fungerande svensk sjöfart som skapar jobb och står sig väl i konkurrensen med andra länder. För att uppnå detta behöver nuvarande regler ses över. Det är också viktigt med svenskflaggade fartyg som kan säkra svensk varuförsörjning vid en eventuell krissituation, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.
Utredaren har fått i uppgift att analysera om det finns skäl att avskaffa stämpelskatten vid beviljande av ansökan om inteckning i skepp samt att utvärdera och föreslå åtgärder för att utveckla systemet med tonnagebeskattning.

Blå Tillväxt, som är ett samarbete mellan Sjöbefälsföreningen, Seko sjöfolk och Svensk sjöfart har länge drivit frågan om att ersätta stämpelskatten med en stämpelavgift och att utöka tonnageskatten så att fler fartyg omfattas. Detta för att göra den svenska flaggen mer konkurrenskraftig så att fler fartyg kan flagga in och fler jobb ombord på svenskflaggade fartyg kan skapas. I en replik i GP skriver Blå Tillväxt att:
”Vi välkomnar regeringens besked om att tillsätta en utredning för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft. Vi är överens om att fler svenskflaggade fartyg behövs. Men det är bråttom. Och vår tidigare erfarenhet är att utredningar tillsätts men inget händer.”

Blå Tillväxt har drivit dessa frågor i många år och mött en stor enighet från politikerna i alla partier om att det är viktiga frågor, men sen har inget mer hänt. Blå Tillväxt har också själva tillsatt en utredning om stämpelskatten. 
”Under hösten 2022 publicerade Blå Tillväxt en rapport som visade att om fler fartyg flaggas in så skulle 1 500 jobb kunna skapas, omsättningen inom sektorn skulle kunna öka med 5 miljarder och svensk BNP växa med 3 miljarder. Och då utgår vi enbart från fartyg där det redan finns ett svenskt intresse och ägande. Även forskare har, i en förstudie från Lighthouse, påpekat att den ökade utflaggningen, som fortgått under de senaste åren till följd av konkurrenshämmande näringsvillkor, får direkt negativa konsekvenser för Sverige.”

Nu återstår det att se vad utredningen kommer fram till och hur snabbt de nya åtgärderna kan genomföras.

Klicka här för att läsa infrastrukturministerns debattartikel

Klicka här för att läsa Blå Tillväxts replik