Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden från Sjöbefälsföreningen. Är du journalist och har du frågor eller vill bli uppsatt på vår lista för pressutskick? Kontakta informatör Sofi Cederlöf, på sofi.cederlof@sjobefal.se eller 070-868 21 59.

Sjöfarten skriver på för en arbetsmiljö i världsklass och nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling

2019-05-15

Nu har några av de största aktörerna i sjöfartsbranschen valt att skriva på en gemensam avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass inom ramen för det branschövergripande arbetet med en arbetsmiljö i världsklass och en nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling.

Deltagande organisationer i det branschövergripande samarbetet som kallas Vågrätt är Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Wista, #lättaankar, Sjösektionen på Chalmers, Studentföreningen Lambda, Almega, Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Sarf, Passagerarrederiernas förening, Skärgårdsredarna, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Från branschorganisationerna och facken deltar också representanter från Styrsöbolaget, Tallink Silja, Viking Line och Stena Line.

I avsiktsförklaringen skriver aktörerna i samarbetet att de, utöver lagkraven, ska:

Genomföra utbildningar och kurser med syfte att skapa en god arbetsmiljö, samt systematiskt följa upp utbildningsinsatser.

  1. Långsiktigt delta i det branschöverskridande arbetet som går under namnet Vågrätt.
  2. Tydligt ta ställning för att social hållbarhet är en nyckel till framgång.
  3. Aktivt verka för att medarbetare och chefer samverkar inom branschen enligt avsiktsförklaringen.
  4. Verka för forskning och kunskapshöjande åtgärder inom syftet för avsiktsförklaringen.
  5. Dela med sig av goda exempel och erfarenheter som bedrivits inom området.

Vågrätt startade 2018 och genom samarbetet arbetar organisationerna bland annat med att informera och sprida kunskap om likabehandling. Fyra olika delprojekt har prioriterats i ett första skede för att driva arbetet framåt; en branschövergripande avsiktsförklaring, öppna workshops och seminarier, möjliggöra för utbildning av kränkande särbehandling och trakasserier inom Basic Safety-utbildning och samla in de bästa metoderna för förebyggande arbete.

Klicka här för att läsa avsiktsförklaringen

Kontaktpersoner:

Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart, rikard.engstrom@sweship.se

Katarina Norén, GD, Sjöfartsverket, katarina.noren@sjofartsverket.se

Pernilla Wallin, stf sjö- och luftfartsdirektör, Transportstyrelsen pernilla.wallin@transportstyrelsen.se

Kenny Reinhold, ordförande, Seko Sjöfolk kenny.reinhold@seko.se

Lars Andersson, Vice VD, Sjöfartens arbetsgivarförbund lars.andersson@transportforetagen.se

Mikael Huss, VD, Sjöbefälsföreningen mikael.huss@sjobefal.se

Ted Bågfeldt, prefekt, Sjöfartshögskolan/Linnéuniversitetet ted.bagfedlt@lnu.se

Johan Hartler, Chalmers Johan.hartler@chalmers.se

Linda Svensson, administratör, #lättaankar, linda@linnefallan.se

Nu vänder vi trenden – Fler svenska fartyg

2017-12-04

Furetank, Älvtank och Erik Thun AB och parterna i Blå Tillväxt aviserar idag inflaggning av flera fartyg till Sverige. För första gången på flera år växer den svenska handelsflottan. Detta som en konsekvens av att förutsättningarna för den svenska sjöfarten förbättrats genom en rad åtgärder genomförda av regeringen, de fackliga parterna och den svenska rederinäringen; exempelvis införandet av tonnageskatt, regelförenklingar, inspektionsdelegering och TAP-avtal.  

–  Vi har sedan flera år ett gott samarbete med de sjöfackliga organisationerna, vilket har haft stor betydelse för vårt beslut att flagga svenskt. Den svenska sjöfarten bidrar med stor samhällsnytta både på arbetsmarknaden och för ekonomin, men också för miljön. Med detta kan vi nu i ännu större utsträckning ta vårt ansvar för utveckling och förbättring av Sveriges konkurrenskraft, säger Lars Höglund VD för Furetank.

Den svenska handelsflottan har under 2001–2017 minskat från 254 fartyg till 89. Nu vänder den nedåtgående trenden genom att Furetankger fem fartyg svensk flagg, varav tre är nybyggda och kommer att drivas med flytande naturgas (LNG-drift). Därutöver ska Älvtank svenskflagga två nybyggda fartyg och Erik Thun AB ett, även de avsedda för LNG-drift. Sammanlagt blir det hela åtta fartyg med svensk flagg.

– Det är oerhört glädjande att vi lyckats bryta den nedgående trenden med en minskande svensk handelsflotta. Seko har tillsammans med arbetsgivarsidan och staten bidragit till att förbättra villkoren för den svenska sjöfarten genom bland annat justeringar av det så kallade TAP-systemet. Nu ser vi att de gemensamma insatserna inte bara bidrar till fler jobb utan även till en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko Sjöfolk.

– En stark svensk handelsflotta är något vi bygger gemensamt. Vi som fackförbund har ett ansvar precis som arbetsgivare och staten. Detta trendbrott visar att vårt samarbete har gett resultat och att vi har goda möjligheter att fortsätta i samma riktning för att ytterligare stärka den svenska sjöfarten, vilket bidrar till fler jobb, hållbara transporter och ökad tillväxt, säger Mikael Huss VD för Sjöbefälsföreningen

– Att såväl Furetank, Älvtank som Erik Thun AB beslutat flagga svenskt är oerhört glädjande. Efter flera år av nedgång ser vi nu att det vänder. Den svenska flaggan har till slut blivit attraktiv och vi hoppas dessa tre rederiers agerande i framtiden kommer att kunna refereras till som beslutet som fick proppen att lossna. Svensk flagga är nu så attraktiv att den bör kunna locka till sig fler rederier och fartyg framöver. Villkoren för svensk flagg har förbättrats mycket tack vare fackföreningarnas arbete. Att vi dessutom ser att tonnageskatten är attraktiv för dem den passar gör att vi känner framtidsoptimism för svensk sjöfart. Flaggbesluten ser jag som ett direkt resultat av vårt samarbete mellan parterna i Blå Tillväxt och politiken, säger Rikard Engström VD för Svensk Sjöfart.

Inom ramen för Blå Tillväxt samarbetar Svensk sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen för att öka medvetenheten om sjöfartens betydelse för arbetsmarknaden, miljön och tillväxten. Målet är att riksdag och regering ska skapa goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart. Tillsammans arbetar organisationerna nu bland annat för att förbättra tonnageskatten så att den kan nyttjas av fler.

För mer info
Rikard Engström, VD för Svensk Sjöfart: Tel 0765 - 51 91 89
Mikael Huss, VD för Sjöbefälsföreningen: Tel 08-518 356 25
Lars Höglund, VD för Furetank Rederi AB: Tel 0705-74 96 41
Kenny Reinhold, ordförande för Seko Sjöfolk: Tel 070-577 10 32

 

 

 

 

Nytt avtal i skärgårdstrafiken tecknat

2016-04-30

Strejken i skärgårdstrafiken är över. Parterna, Sjöbefälsföreningen och Almega, har idag tecknat ett nytt avtal.
– Vi vann striden om tarifflönerna, det var det viktigaste för oss, säger Mats Jäderland, vd Sjöbefälsföreningen.

Strejken i skärgårdstrafiken har pågått sedan den 12 april men idag har ett nytt avtal tecknats. Förhandlingarna utmynnade i två olika avtal med tarifflöner som grund.

– Det känns jättebra att vi fick igenom tarifflöner, det är ett rättvist, säkert och jämställt lönesystem som våra medlemmar är väldigt nöjda med, säger Mats Jäderland.

Uppgörelsen innebär tyvärr att Waxholmsbolagsavtalet försvinner och ersätts av Strömmaavtalet. Styrsöavtalet kvarstår som tidigare.

– Jag kan inte säga att det känns helt bra, vi hade hoppats på att få behålla Waxholmsbolagsavtalet. Men nu gick inte det, säger Mats Jäderland.

– Jag vill passa på att rikta ett stort tack till killarna och tjejerna som oförtrutet har stått på kajerna och fört kampen på gräsrotsnivå. De har hela tiden skött sig exemplariskt, trots provocerande strejkbryteri från arbetsgivarsidan.

För ytterligare information kontakta:
Mats Jäderland, VD Sjöbefälsföreningen
072-566 65 13 mats.jaderland@sjobefal.se
Sofi Cederlöf, informatör Sjöbefälsföreningen
070-868 21 59 sofi.cederlof@sjobefal.se

Fackförbundet Sjöbefälsföreningen organiserar bland annat befäl i Stockholms och Göteborgs skärgårdstrafik. Totalt har föreningen cirka 7 000 medlemmar, vilket inkluderar intendenturbefäl, maskinbefäl och nautiker i handelsflottan och i kommunal och statlig rederiverksamhet.

Förhandlingarna har strandat

2016-04-25

Förhandlingarna mellan Sjöbefälsföreningen och Almega har strandat. Medlarna anser att parterna står för långt ifrån varandra och har därför valt att avbryta medlingen.

Sjöbefälsföreningen, SBF, kämpar för ett branschavtal med tarifflöner. Men trots kompromisser från fackets sida har det inte gått att komma överens med Almega. SBF har till och med släppt kravet på ett branschavtal och är beredda att behålla de tre avtalen som finns idag, förutsatt att de innehåller tarifflöner, men Almega säger nej.

– Vi har bara begärt märket, inte ett öre mer. Det vi begär ligger helt i linje med vad resten av arbetsmarknaden har fått. Men vi kan inte gå med på sänkta löner för våra medlemmar, säger Mats Jäderland, vd på Sjöbefälsföreningen.

Tarifflöner är det dominerande lönesystemet på sjön, och det enda alternativet för en yrkesgrupp som nästan aldrig träffar sin lönesättande chef. Dessutom är det lättare och billigare för arbetsgivaren som slipper lägga tid på omdömen och lönesamtal.

– Almega säger att de vill ha individlöner för att premiera duktiga medarbetare. Men tarifferna är ett golv, inte ett tak, vill man ge någon mer så är det fritt fram. Vad Almega inte säger är att de vill sänka lönerna.
Deras förslag på ingångslön ligger på 2014 års nivå, och det är oklart när de hade tänkt sig att höja den, säger Mats Jäderland.

Imorgon, tisdag, utökas varslet till att gälla även Strömmas underentreprenörer.

– Vi är beredda att kämpa för detta så länge det krävs, säger Mats Jäderland.

För ytterligare information kontakta:
Mats Jäderland, VD Sjöbefälsföreningen
072-566 65 13 mats.jaderland@sjobefal.se
Sofi Cederlöf, informatör Sjöbefälsföreningen
070-868 21 59 sofi.cederlof@sjobefal.se

Fackförbundet Sjöbefälsföreningen organiserar bland annat befäl i Stockholms och Göteborgs skärgårdstrafik.Totalt har föreningen cirka 7 000 medlemmar, vilket inkluderar intendenturbefäl, maskinbefäl och nautiker i handelsflottan och i kommunal och statlig rederiverksamhet.

Nej till medlarnas bud

2016-04-17

Sjöbefälsföreningen tackar nej till medlarnas nya bud. Orsaken är att det fortfarande går på Almegas linje med individlöner och dessutom skulle det bästa avtalet i branschen tas bort.

I fredags fick Sjöbefälsföreningen ta del av ett nytt bud från medlarna. Då det förra budet endast tillmötesgick Almega hade Sjöbefälsföreningen förhoppningar om att det här budet skulle se bättre ut. Men tyvärr fortsätter medlarna på inslagen linje. I det nya budet föreslår de att individlönesystemet ska vara grunden i avtalet.

– Vi har om och om igen betonat vikten av tarifflöner inom skärgårdstrafiken, vilket är det dominerande inom både sjöfart och flyget, av den enkla anledningen att de här personerna knappt träffar sin lönesättande
chef. Almega pratar om att belöna enskilda prestationer, men hur ska man kunna göra det om man inte ser vem som presterar vad? säger Mats Jäderland, vd Sjöbefälsföreningen.

– Hela den här avtalsrörelsen har komplicerats ytterligare av den upphandling i skärgårdstrafiken som varit, som nu träder i kraft, och innebär att en del av våra medlemmar byter arbetsgivare. Men det har hänt förut, och principen har då alltid varit att avtalen följer med båtarna så att besättningen behåller samma villkor som tidigare. Vi ser inte varför det inte skulle ske även den här gången, säger Mats Jäderland.

Det var Almega som från början bad Sjöbefälsföreningen att ta fram ett förslag på ett branschavtal, men verkar nu ha ändrat sig i den frågan. Sjöbefälsföreningen har dock under hela den här processen varit villiga att göra kompromisser, och är det fortfarande.

För ytterligare information kontakta:
Mats Jäderland, VD Sjöbefälsföreningen
072-566 65 13 mats.jaderland@sjobefal.se

Sofi Cederlöf, informatör Sjöbefälsföreningen
070-868 21 59 sofi.cederlof@sjobefal.se

Fackförbundet Sjöbefälsföreningen organiserar bland annat befäl i Stockholms och Göteborgs skärgårdstrafik. Totalt har föreningen cirka 7 000 medlemmar, vilket inkluderar intendenturbefäl, maskinbefäl och nautiker i handelsflottan och i kommunal och statlig rederiverksamhet.

Utökat varsel i skärgårdstrafiken

2016-04-14

På grund av Almegas strejkbryteri så utökar nu Sjöbefälsföreningen sitt varsel. Det nya varslet omfattar Strömmas underentreprenörer och gäller från och med midnatt den 26 april 2016.

Almegas medlemsföretag Strömma har gått runt Sjöbefälsföreningens strejk genom att ta in underentreprenörer för att köra turer som omfattas av strejken. Det är en upptrappning av konflikten där arbetsgivaren
försöker kringgå en laglig konflikt genom att trixa med fartyg.

– Vi kan inte stillatigande se på medan Almega bryter mot strejken. Det kan inte komma som någon överraskning för Almega att vi nu vidtar åtgärder, säger Mats Jäderland, vd Sjöbefälsföreningen.

Strejkbryteri är inget lagbrott, med däremot finns det i Sverige en lång tradition av att respektera strejker, och sedan Saltsjöbadsavtalet tecknades har arbetsgivarna avstått från strejkbryteri. Det verkar dock inte bekymra Almega, som kallar strejkbryteri för ett ”hittapå-begrepp”.

– Almega verkar tycka att allt som inte är reglerat i lag är ”hittapå”. Men den svenska modellen bygger på att båda parterna respekterar spelets regler. Det är inte helt lätt att förhandla med en part som har den inställningen, säger Mats Jäderland.

För ytterligare information kontakta:
Mats Jäderland, VD Sjöbefälsföreningen
072-566 65 13 mats.jaderland@sjobefal.se
Sofi Cederlöf, informatör Sjöbefälsföreningen
070-868 21 59 sofi.cederlof@sjobefal.se

Fackförbundet Sjöbefälsföreningen organiserar bland annat befäl i Stockholms och Göteborgs skärgårdstrafik. Totalt har föreningen cirka 7 000 medlemmar, vilket inkluderar intendenturbefäl, maskinbefäl och nautiker i handelsflottan och i kommunal och statlig rederiverksamhet.

Almega tvingar fram skärgårdsstrejk

2016-04-12

I dag går Sjöbefälsföreningen ut i strejk med krav på ett branschavtal som är ett snitt av de tre befintliga avtalen, med tarifflöner. Almega vill i stället sänka sjöbefälens löner med mer än 2000 kronor i månaden.

Sjöbefälsföreningen vill att de tre avtalen som finns i skärgårdstrafiken i dag ska ersättas av ett branschavtal. Det naturliga blir då att det nya avtalet blir ett snitt av de befintliga avtalen. Men Almega vill att branschavtalet ska se ut som det lägsta avtalet på området, något som Sjöbefälsföreningen naturligtvis inte kan gå med på. Almega påstår dessutom att SBF:s förslag blir väldigt dyrt att införa, men deras beräkningar stämmer inte.

– Vi har mycket svårt att förstå var Almega får sina siffror ifrån. De pratar om kostnadsökningar på 8-10 procent. När vi tittar på deras underlag får vi det till cirka 2 procent. Den enda slutsatsen jag kan dra är att Almega inte kan räkna, säger Mats Jäderland.

En annan av knäckfrågorna är huruvida skärgårdstrafiken ska ha tarifflöner eller individuell lönesättning. Sjöbefälsföreningen menar att det inte är rimligt att ha individuell lönesättning på ett jobb där du knappt träffar din chef och där chefen inte ser hur du presterar. Även om individlön är det dominerande lönesystemet i land så är det nästan uteslutande tarifflöner som gäller på sjön, och även inom flyget. Det beror på att det är väldigt speciella förutsättningar i de här branscherna.

– Tarifflöner är billigare, rättvisare och smidigare. Och dessutom stöds det av i stort sett alla våra medlemmar i skärgårdstrafiken. Varför driva igenom ett system som ingen vill ha och som dessutom är dyrare för arbetsgivaren?

Sjöbefälsföreningen har gjort allt för att undvika strejk och har gjort flera eftergifter. Men istället för att försöka hitta en kompromiss går Almega ut och hävdar att SBF kräver löneökningar på tio procent.

– Det är inte seriöst att bete sig på det här viset, det här är sandlådenivå. Vi har försökt att föra en vettig diskussion, men vi har inte fått något gensvar alls. Almega är välkomna att höra av sig när de är redo att börja förhandla, säger Mats Jäderland.

För ytterligare information kontakta:
Mats Jäderland, VD Sjöbefälsföreningen
072-566 65 13 mats.jaderland@sjobefal.se
Sofi Cederlöf, informatör Sjöbefälsföreningen
070-868 21 59 sofi.cederlof@sjobefal.se

Fackförbundet Sjöbefälsföreningen organiserar bland annat befäl i Stockholms och Göteborgs skärgårdstrafik. Totalt har föreningen cirka 7 000 medlemmar, vilket inkluderar intendenturbefäl, maskinbefäl och nautiker i handelsflottan och i kommunal och statlig rederiverksamhet.

Sjöbefälsföreningen tackar nej till medlarnas bud

2016-04-11

Sjöbefälsföreningen har i dag tackat nej till medlarnas bud. Detta på grund av att budet inte tillfredsställer något av Sjöbefälsföreningens krav, utan helt och hållet tillmötesgår Almega. Däremot har Sjöbefälsföreningen kommit med ett motbud direkt till Almega, eftersom vi är angelägna om att lösa konflikten.

Sjöbefälen i skärgårdstrafiken omfattas i dag av tre olika avtal, Strömma-avtalet och Waxholmsbolags-avtalet i Stockholm och Styrsö-avtalet i Göteborg. Waxholmsbolags-avtalet är det avtal där lönenivån är högst och gäller framförallt i bolaget Stockholms Sjötrafik. Men eftersom Almega vill få bort det avtalet så har de uteslutit Stockholms Sjötrafik som medlemmar, och nu hävdar Almega att det avtalet inte längre finns.

– Almega tror att genom att utesluta ett av sina egna medlemsföretag så kan de bortse från det avtal som vi har med dem och bara gå på de resterande två avtalen. Men ett branschavtal ska bygga på de avtal som finns i branschen, oavsett hur många av sina medlemmar Almega väljer att utesluta, säger Mats Jäderland, vd Sjöbefälsföreningen.

Det var Almega som från början ville byta de tre avtalen mot ett branschavtal. Sjöbefälsföreningen kom då med ett förslag på ett avtal som låg mitt emellan de tre befintliga avtalen. Men Almega vägrade att ens ge ett svar på förslaget.

– När Almega inte ville fortsätta förhandla kände vi oss tvingade att varsla för att få tillbaka dem till förhandlingsbordet. När vi nu har suttit med medlarna så är Almegas enda bud att branschavtalet ska se ut som det lägsta avtalet i branschen. Det skulle innebära lönesänkningar för en tredjedel av våra medlemmar på mer än tvåtusen kronor i månanden och kraftiga försämringar i allmänna villkor, säger Mats Jäderland.

Sjöbefälsföreningen har i medlingen försökt att föra reella förhandlingar och har även lagt fram flera justerade förslag för att kunna nå en kompromiss. Almega verkar dock inte vara intresserade av att förhandla.

– Vi har gjort allt vi har kunnat för att lösa konflikten, och har hela tiden varit inställda på att förhandla. Almega har inte kommit med någonting förutom sitt utgångsbud. De har inte ens haft hela sin delegation på plats och kan därför inte fatta något beslut. Det känns extremt oseriöst och det tyder på att de vill ha en konflikt, säger Mats Jäderland.

För ytterligare information kontakta:

Mats Jäderland, VD Sjöbefälsföreningen
072-566 65 13 mats.jaderland@sjobefal.se
Sofi Cederlöf, informatör Sjöbefälsföreningen
070-868 21 59 sofi.cederlof@sjobefal.se

Fackförbundet Sjöbefälsföreningen organiserar bland annat befäl i Stockholms och Göteborgs skärgårdstrafik. Totalt har föreningen cirka 7 000 medlemmar, vilket inkluderar intendenturbefäl, maskinbefäl och nautiker i handelsflottan och i kommunal och statlig rederiverksamhet.

 

Sjöbefälsföreningen varslar om strejk i skärgårdstrafiken

2016-03-30

Lika villkor och ett rättvist lönesystem. Det är anledningarna till att Sjöbefälsföreningen idag har varslat om strejk i skärgårdstrafiken. Strejken startar den 12 april 2016, om inte ett avtal har träffats innan dess.

Idag har Sjöbefälsföreningen, SBF, varslat om strejk i skärgårdstrafiken, där Almega är motpart. Varslet omfattar en stor del av skärgårdstrafiken i Stockholm och Göteborg, från den 12 april 2016 kl 00.00, om inte ett avtal har träffats innan dess. Se hela listan över vilka fartyg som omfattas här.

Bakgrunden till varslet är att Sjöbefälsföreningen vill ha ett avtal med lika villkor i skärgårdstrafiken, istället för tre olika avtal som det är idag. Vidare vill SBF ha ett rättvist lönesystem med tarifflöner, som innebär att lönen räknas upp enligt en tariff beroende på hur många år du har jobbat. Arbetsgivarna vill istället ha en individuell lönesättning, vilket SBF menar inte fungerar i skärgårdstrafiken.

– Tarifflönesystemet upplevs av våra medlemmar som rättvist och transparent. Det är inte rimligt att ha individuell lönesättning på en arbetsplats där du knappt träffar din chef, och där chefen inte ser hur du sköter ditt jobb. Risken är att det blir godtyckliga omdömen som ligger till grund för lönesättningen, vilket bara skapar frustration hos de anställda, säger Mats Jäderland, vd på Sjöbefälsföreningen.

Sjöbefälsföreningen har svårt att förstå varför arbetsgivarna föredrar ett individuellt lönesystem, eftersom det i praktiken blir både krångligare och dyrare att genomföra.

– Om man ska genomföra en individuell lönesättning så kommer krav på utvecklingssamtal, lönesamtal och uppföljningar. Då kan det behöva anställas extra personal för att administrera detta. Från vårt håll på facket är det obegripligt varför arbetsgivarna försöker få igenom något som deras anställda är emot och som dessutom är kostar mer pengar, säger Mats Jäderland.

För mer information kontakta:

Mats Jäderland, VD Sjöbefälsföreningen, 072-566 65 13
mats.jaderland@sjobefal.se
Sofi Cederlöf, informatör Sjöbefälsföreningen, 070-868 21 59
sofi.cederlof@sjobefal.se

Sjöbefälsföreningen är ett fackförbund som organiserar cirka 7 000 intendenturbefäl, maskinbefäl och nautiker i handelsflottan och i kommunal och statlig rederiverksamhet.
www.sjobefalsforeningen.se

Tvisten med Destination Gotland löst

2016-02-11

Sjöbefälsföreningen har tecknat ett nytt lokalt avtal med Destination Gotland. Det är viktigt för hela branschen, då denna avtalstvist skulle kunnat infektera hela avtalsrörelsen.

Efter två års förhandlande är ett nytt avtal med Destination Gotland nu klart.

– Det känns bra, nu har vi ett, jämfört med övriga branschavtal, konkurrenskraftigt avtal på plats, säger Sjöbefälsföreningens ombudsman Lennart Jonsson, som har varit med och tagit fram avtalet.

Bakgrunden är att Destination Gotland i april 2014 sa upp det lokala avtalet för befälhavare, tekniska chefer och intendenter. Det medförde att deras arbetstid ökade med 25-30 dagar. Parterna har sedan dess varit oense om hur detta skulle kompenseras. Det ledde till att Sjöbefälsföreningen stämde Destination Gotland för avtalsbrott. Målet skulle ha tagits upp i Arbetsdomstolen i mars i år, men Sjöbefälsföreningen återtar nu stämningen.

Det nya avtalet är ett intjänandeavtal, som ger 1,2 dagars intjänande per arbetad dag, plus semester och lätthelgdagar. Lönen höjs också med tio procent retroaktivt från och med den 1 april 2014.

– Parterna stod mycket långt ifrån varandra då denna avtalstvist inleddes, varför det har tagit lång tid att enas i frågorna. Jag vill rikta ett stort tack till föreningens klubbstyrelse som deltagit under hela denna process och offrat väldigt mycket av sin fritid för att försöka åstadkomma ett så rättvist och acceptabelt avtal som möjligt för alla medlemmar och kollegor, säger Lennart Jonsson.

Sjöbefälsföreningen har tidigare meddelat att det inte kommer att bli någon prolongering på Storsjöavtalet, som gick ut den 31 januari i år, om inte tvisten med Destination Gotland var avklarad. Därför är det nya avtalet inte bara viktigt för Destination Gotland utan för hela den svenska sjöfarten. Att avtalet nu är på plats innebär att Storsjöavtalen prolongeras, det vill säga förlängs, med sju dagars ömsesidig uppsägningstid till dess att ett nytt avtal har tecknats.

 

För mer information kontakta:

Lennart Jonsson, ombudsman Sjöbefälsföreningen, 08-518 356 30

lennart.jonsson@sjobefal.se

Mats Jäderland, VD Sjöbefälsföreningen, 08-518 356 10

mats.jaderland@sjobefal.se
 

Sjöbefälsföreningen är ett fackförbund som organiserar cirka 7 000 intendenturbefäl, maskinbefäl och nautiker i handelsflottan och i kommunal och statlig rederiverksamhet.

www.sjobefalsforeningen.se