Avtal och lönebilagor

Ocean

TAP-avtalet

TAP-avtalet reglerar villkor för tillfälligt anställd personal från länder utanför EES som arbetar ombord på svenskflaggade fartyg. 

The TAP agreement regulates conditions for temporarily employed personnel from countries outside the EEA who work on board Swedish-flagged ships.