Positiva besked i skattefrågor

Annons:
Klicka här för att komma till platsannons på Rederi AB Veritas webb

2017-03-15

För drygt en vecka sedan kom besluten från Skatterättsnämnden i de fall som Sjöbefälsföreningen har drivit och många av beskeden var till fördel för Sjöbefälsföreningens medlemmar.

– Det är väldigt positivt att de har kommit till de här slutsatserna, säger Sjöbefälsföreningens jurist Mats Johansson.

De tre fallen som drevs i Skatterättsnämnden gällde alla huruvida personerna ifråga skulle få skattefrihet enligt den så kallade 183-dagars regeln. Enligt den kan sjömannen få en skattefri sjöinkomst under förutsättning att fartyget i huvudsak går i oceanfart, vistelsen utomlands är minst 183 dagar under en tolvmånadersperiod och att arbetsgivaren hör hemma i en EU/EES stat.

De första två fallen gällde anställda på samma fartyg, ett offshorefartyg som befunnit sig i oceanfart under perioden då de två personerna var ombord. Problemet var att fartyget bara hade varit i hamn två gånger under en treårsperiod och då i en europeisk hamn. Något som gjorde att Skatteverket ansåg att fartyget aldrig hade lämnat Europa, och därför inte uppfyllde kravet på oceanfart. Alltså krävdes personerna på skatt under den aktuella perioden. Men Skatterättsnämnden tyckte annorlunda och menade att det viktiga att titta på är var fartyget befann sig när personerna ifråga var ombord.

– Bedömningen om fartyget huvudsakligen gått i oceanfart ska avse den tid då sjömannen har varit ombord på det aktuella fartyget. Det ger bättre möjlighet för sjömannen att själv påverka sin skattesituation och förutsägbarheten blir bättre, säger Mats Johansson.

 

Det tredje fallet rörde en sjöman som arbetade på ett undersökningsfartyg. När han fick veta att fartyget skulle läggas upp i Europa bad han att få byta fartyg, vilket han fick. Men när även det blev upplagt var han tvungen att återvända till sitt ursprungliga fartyg, vilket innebar att han blev tvungen att skatta i Sverige. Han åberopade då force majeure, alltså att det handlade om omständigheter som var utom hans kontroll, men nekades.

– I det här fallet försökte vi få en utvidgning av force major-begreppet, men där sa en oenig Skatterättsnämnd nej. Eventuellt överklagas beslutet i den delen, säger Mats Johansson.

En viktig detalj i sammanhanget var dock att Skatterättsnämnden slog fast att hans inkomst var att betrakta som sjöinkomst, det vill säga att fartyget klassades som ett handelsfartyg. Här har Skatteverket tidigare försökt strama åt sin tolkning, men Skatterättsnämnden menar att alla kommersiella fartyg ska betraktas som handelsfartyg.

– Man har historiskt sett betraktat handelsfartyg som fartyg som transporterar gods och passagerare. Men nu har Skatterättsnämnden slagit fast att även fartyg som utför tjänster är att betrakta som handelsfartyg, säger Mats Johansson.

 

Sjöbefälsföreningen är väldigt nöjda med att Skatterättsnämnden nu förtydligat vad det är som gäller.

– Det här är otroligt viktiga frågor för våra medlemmar. Mellan 500–1000 personer berörs av de här reglerna och det är naturligtvis väldigt jobbigt att leva med en osäkerhet beroende på hur Skatteverket tolkar reglerna. För att inte tala om att åka på en skattesmäll på ett eller flera års inkomstskatt. De här personerna har nettolöner som är lägre satta eftersom de inte är tänkta att beskattas, säger Sjöbefälsföreningens vd Mikael Huss.

– De här besluten är ett steg i rätt riktning. Vi kommer att jobba vidare på de här frågorna, säger Mikael Huss.

Till alla nyheter