STCW - Manila

Vad krävs mer från och med 1 januari 2017?

Ändringarna enligt STCW – Manila kräver att den som har en behörighet som Fartygsbefäl klass V eller högre och tjänstgör som fartygsbefäl på fartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer i internationell trafik, även ska uppfylla vissa utbildningskrav.

Vid sidan om grundbehörigheten ska sjömannen kunna uppvisa kursintyg i enlighet med STCW – Manila, alternativt giltigt certifikat, för:

Grundläggande säkerhetsutbildning (Basic safety)
Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
Avancerad brand
Grundläggande sjukvård 
Med kursintyg för grundläggande säkerhet, räddningsfarkoster och beredskapsbåtar samt avancerad brand menas intyg över fortbildningskurs alternativt grundkurs som uppfyller kraven enligt STCW – Manila.

När det gäller grundläggande sjukvård har inga ändringar gjorts i utbildningen och därför är intyg enligt tidigare gällande regler fortfarande giltiga.

Med giltigt certifikat menas ett certifikat utfärdat enligt STCW – Manila. De svenska certifikaten är i dessa fall utfärdade på blått papper. Även certifikat utfärdade av en sjöfartsmyndighet i ett annat EU/EES – land är direkt giltiga på svenska fartyg, förutsatt att de uppfyller kraven enligt STCW – Manila.

För den som har en uppgift ombord för vilken Fartygssäkerhetsförordningen kräver ett visst certifikat, räcker det dock aldrig med ett utbildningsbevis. I dessa fall krävs alltid ett giltigt certifikat oavsett vilken grundbehörighet som innehas. I detta avseende har ingen förändring skett i och med STCW – Manila. 

Läs mer om STCW - Manila på Transportstyrelsens hemsida