Prenumeration

Sjöbefälsföreningens tidskrift utkommer med åtta nummer per år och innehåller artiklar och notiser om teknik, fackliga frågor och sjöfart i allmänhet samt diverse förströelse.

Redaktör
Annika Hjerpe 08-518 356 10
E-post sjobefalen@sjobefal.se

Prenumeration
Prenumerationspriset  är 350 kronor inkl moms (6%).